November 20, 2010
San Diego, CA
DamonDamonGabiDamon and GabiDamon and GabiCamille Vaughn - Mayhem #1311227Camille Vaughn - Mayhem #1311227Camille Vaughn - Mayhem #1311227Diana Santillan - Mayhem #1900821GabiSerena Cuevas (a.k.a. Sogi the Model) - Mayhem #1859413Serena Cuevas (a.k.a. Sogi the Model) - Mayhem #1859413Serena Cuevas (a.k.a. Sogi the Model) - Mayhem #1859413Betsy Graves - Mayhem #331636Betsy Graves - Mayhem #331636Betsy Graves - Mayhem #331636Damon